افشای برنامه جاسوسی در دانشگاه های انگلیس

برخی دانشگاه های انگلیس از کارکنان آشپزخانه و بخش نظافت می خواهد دانشجویان را زیر نظر بگیرند و جاسوسی کنند. این روزنامه مدعی شد که هدف از این کار مقابله با افراطی گری است. دیلی تلگراف تأکید کرد، دلیل این اقدام این است که دانشجویان گرایشهای افراطی خود را در رستوران، قهوه خانه و کتابخانه مطرح می کنند و نه سالنهای کنفرانس.این روزنامه همچنین از وجود برنامه ای برای آموزش کارکنان دانشگاه ها، جهت جاسوسی از دانشجویان خبر داد. یکی از دانشگاه های لندن پیشتر اذعان کرده بود که حتی ایمیلهای دانشجویان را کنترل می کند که این امر با موجی از اعتراض همراه شد.

/ 0 نظر / 14 بازدید